1. dražobná, s.r.o.

Naša spoločnosť Vám ponúka realizáciu výkonu záložného práva v zmysle z.č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v platnom znení, a to na základe koncesie vydanej Okresným úradom Bratislava II, pod č. ŽO-2003/02158/4/SVR zo dňa 26.03.2003.

Základným predpokladom výkonu záložného práva dobrovoľnou dražbou je existencia splatnej pohľadávky a existencia v súlade so zákonom zriadeného záložného práva.

Súčasťou poskytovania služieb okrem realizácie samotnej dobrovoľnej dražby je najmä:
- možnosť poslednej dohody o urovnaní s dlžníkom (záložcom) pred realizáciou dražby
- komplexná príprava podkladov pre realizáciu dražby
- realizácia dražby samotnej
- poradenstvo v oblasti dobrovoľných dražieb